Album

Shloime Gertner and Dudi Kalish

Shloime Gertner and Dudi Kalish

Genre : Jewish
icon-download
 1. Potato
  icon-download
 2. Shifchi
  icon-download
 3. Benkenish
  icon-download
 4. Mame
  icon-download
 5. Oy Om
  icon-download
 6. Lechtele
  icon-download
 7. Tentzel
  icon-download
 8. Teshuva
  icon-download
 9. Danken
  icon-download
 10. Shpiel
  icon-download
 11. Asoroh
  icon-download
Potato // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
icon-download
 1. Potato // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
 2. Shifchi // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
 3. Benkenish // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
 4. Mame // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
 5. Oy Om // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
 6. Lechtele // Shloime Gertner - Shloime Gertner and Dudi Kalish
 7. Tentzel // Shloime Gertner and Dudi Kalish